Öppet hus: Samrådsinformation – Trafikförvaltningen och Nacka kommun

Var Arenan, plan 3

Vi har samrådsinformation då representanter från trafikförvaltningen och Nacka kommun finns på plats och kan svara på frågor.

Samrådsinformation angående järnvägsplan och miljökonsekvensbeskrivning för Saltsjöbanans upphöjning vid Nacka station.

Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting, har tillsammans med Nacka kommun upprättat handlingar för järnvägsplan och miljökonsekvensbeskrivning för upphöjningen av Saltsjöbanan vid Nacka station.

Samrådshandlingar för järnvägsplan och miljökonsekvensbeskrivning finns tillgängliga för synpunkter under tiden 10 oktober till 6 november 2018 på följande platser:

Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting, Lindhagensgatan 100, Stockholm
Nacka stadshus, Granitvägen 15,
Nacka Biblioteket, Dieselverkstaden, Marcusplatsen 17, Nacka

Synpunkter
Skriftliga synpunkter på järnvägsplan och miljökonsekvensbeskrivning ska vara trafikförvaltningen till handa senast 6 november 2018 för att ingå i dokumentationen från detta samrådstillfälle.

Synpunkter ställs till:
E-post: upphojningen.saltsjobanan@sl.se
Postadress:
Stockholms läns landsting
Trafikförvaltningen
Att: Tomas Ramstedt
105 73 Stockholm

Märk brev och kuvert respektive e-post med “Samråd järnvägsplan och miljökonsekvensbeskrivning Saltsjöbanans upphöjning SL 2017-0739”

Nacka station 180524

« tillbaka
Öppet hus: Samrådsinformation – Trafikförvaltningen och Nacka kommun

Tyck till!

På uppdrag av Nacka kommun kommer trafikförvaltningen att bygga en järnvägsbro i Sickla för Saltsjöbanan. Saltsjöbanan utgör i dag en barriär och genom att lägga järnvägen på en bro skapas en sammanhängande stadsmiljö med plats för gående, cyklister, kollektivtrafikanter och bilister. Arbetena sker under åren 2021–2022. Då bron ska byggas behöver vi tillgång till spåret och området runt om kring. Saltsjöbanan behöver därför stängas av under stor del av byggperioden och resenärer hänvisas till ersättningstrafiken. Även boende och näringsidkare runt byggområdet kommer att påverkas.